KWW

 

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Edycja 2022 / 2023

I spotkanie: 19-20 listopad 2022 on-line

II spotkanie: 26-27 listopad 2022


Kurs realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r., poz. 452) zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 452 oraz na podstawie art. 92 q, Ustawy o systemie oświaty z dn. 16 września 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1915).

Program kursu w wymiarze 36 h realizowany jest zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst. Jedn. Dz.U. 2021 poz. 1915)
Art. 92p. ust. 2. Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
4) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawiane jest zgodnie ze wzorem wskazanym w
w/w Rozporządzeniu MEN, jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju.

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS  

Termin realizacji kursu: I spotkanie on-line

II spotkanie stacjonarne/ zajęcia praktyczne:

Koszt kursu: 350 zł/os. (opłatę na kurs należy wnieść dopiero po uzyskaniu informacji z ACEU).

Kurs zostanie zrealizowany po zebraniu grupy min. 15 os.

 

Szczegóły: tel. 83 344 99 60, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZAPRASZAMY!