fa-k
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
KIERUNEK
FILOLOGIA
SPECJALNOŚĆ
FILOLOGIA ANGIELSKA
studia stacjonarne 
licencjackie
(pierwszego stopnia)


Specjalizacja nauczycielska

Dodatkowe przedmioty do wyboru z zakresu:
  • języka angielskiego w biznesie
  • translatoryki

 

 FILOLOGIA ANGIELSKA - CHARAKTERYSTYKA

Kształcenie na specjalności Filologia angielska kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Oprócz możliwości uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w ramach specjalizacji nauczycielskiej, studenci mają do wyboru przedmioty dodatkowe z zakresu:

  • języka angielskiego w biznesie
  • translatoryki


Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej zapewnia studentom zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Studenci nabywają kompetencje w zakresie przygotowania merytorycznego, psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Integralną częścią kształcenia nauczycielskiego są praktyki, podczas których studenci poznają specyfikę zawodu nauczyciela, zasady organizacji pracy i funkcjonowania wybranych placówek, uczestniczą w życiu przedszkoli i szkół, obserwują lekcje języka angielskiego i prowadzą je samodzielnie.

Dodatkowo oferowane wybieralne przedmioty:

  • z zakresu języka angielskiego w biznesie umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, słownictwem branżowym z zakresu ekonomii, marketingu, transportu, logistyki oraz korespondencji handlowej, a także rozwijają kompetencje interkulturowe ułatwiające sprawną komunikację w przyszłym środowisku pracy;
  • z dziedziny translatoryki przygotowują do pracy w charakterze tłumacza lub na podobnych stanowiskach wymagających znajomości języka angielskiego i umiejętności tłumaczenia, jak również przekazują wiedzę o skutecznych technikach i strategiach tłumaczeniowych, rozwijając umiejętności z zakresu języka biznesu i ekonomii oraz innych wybranych języków specjalistycznych.


Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych. Sprzęt multimedialny najnowszej generacji pozwala na efektywną naukę zarówno przedmiotów akademickich, jak i języka angielskiego. Kilkanaście godzin przedmiotów praktycznych tygodniowo gwarantuje opanowanie języka jako narzędzia poznawania świata, kultury oraz ludzi. Sprzyja także pogłębianiu wiedzy akademickiej i rozwijaniu zainteresowań w różnych dziedzinach życia. Ponadto, bezprzewodowy internet, dostęp do światowych baz danych na terenie PSW oraz z komputera domowego, ciągle poszerzane zbiory biblioteczne podręczników, literatury pięknej i czasopism w języku angielskim czy usługi uczelnianego Telecentrum oferują studentom te same możliwości, co wydziały filologiczne w dużych ośrodkach akademickich.

PSW współpracuje z uniwersytetami zagranicznymi w ramach projektów unijnych takich jak Erasmus+ Mobilność z krajami Programu (KA103) oraz Erasmus+ Mobilność z krajami Partnerskimi (KA107), które zapewniają studentom możliwość realizacji pobytu rocznego lub semestralnego w celu studiowania, a także odbycia stażu zagranicznego i zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach poza Unią.

Studenckie Koło Anglistów skupia pasjonatów, którzy realizują się poprzez aktywne i regularne uczestnictwo w życiu Uczelni oraz Zakładu Neofilologii. Studenci poszerzają swoje zainteresowania naukowo-badawcze, organizują dyskusje tematyczne i wymianę doświadczeń, dzięki czemu nabywają praktyczne umiejętności samokształcenia. Biorąc udział w konkursach kulturoznawczych, recytatorskich, tłumaczeniowych oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zgłębiają wiedzę na temat krajów anglosaskich. Dodatkowo Koło daje możliwość współtworzenia i przeprowadzenia lekcji pokazowych oraz konkursów językowych i kulturowych z udziałem lokalnej społeczności szkolnej http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wydzia-nauk-o-zdrowiu-i-nauk-spoecznych-kn/katedra-nauk-humanistycznych-i-spoecznych-kn/kolo-naukowe-anglistow


Absolwenci Filologii angielskiej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich na naszej uczelni oraz w ośrodkach uniwersyteckich w całym kraju i za granicą. Dzięki funkcjonowaniu bolońskiego systemu nauczania, po ukończeniu trzyletnich studiów filologicznych mogą wybierać również inne kierunki.

Absolwenci anglistyki pracują nie tylko w szkołach i przedszkolach, lecz także w urzędach administracji publicznej, państwowej i samorządowej, w sektorach turystyki, bankowości oraz w instytucjach Unii Europejskiej.

 
WYKAZ PRZEDMIOTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA

W cyklu edukacyjnym studenci zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności w ramach bloków przedmiotów:

  • Praktyczna nauka języka angielskiego
  • Przedmioty kierunkowe - językoznawstwo, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
  • Przedmioty specjalizacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela - psychologia, pedagogika, dydaktyka języka angielskiego oraz praktyki zawodowe.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:42 Poprawiony: środa, 07 kwietnia 2021 13:37 Wpisany przez Marek Kowalczyk