Załącznik nr 3
do Regulaminu świadczeń dla studentów
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

ŚWIADCZENIA:

1.      STYPENDIUM SOCJALNE;
2.      STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI;

3.      STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

4.      STYPENDIUM REKTORA;

5.      ZAPOMOGA.


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

- STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 15 PAŹDZIERNIKA (następnie do 15 dnia każdego miesiąca – do czerwca) dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym, KONIEC LUTEGO (następnie do 15 dnia każdego miesiąca)  dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim;
- STYPENDIUM REKTORA
- do 15 października dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym, KONIEC LUTEGO - dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim;
- ZAPOMOGA
– najpóźniej do 15 czerwca.

UWAGA WAŻNE !!!

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać drogą elektroniczną przez Wirtualną Uczelnię. Dokumenty wraz z załącznikami należy niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną dostarczyć do skrzynki podawczej dziekanatu znajdującej się w holu przed dziekanatem.  

Obydwie ścieżki (rejestracji elektronicznej i dostarczenia dokumentów) są OBOWIĄZKOWE!

W przypadku, kiedy student ubiega się o kilka stypendiów składa oddzielne podanie o każde z nich.
Podania wraz z załączonymi dokumentami muszą być zszyte (pierwsza strona – wniosek o stypendium, a następnie kolejne załączniki) i umieszczone w foliowej koszulce.
Niepodpisane wnioski będą rozpatrzone negatywnie.

Szczegółowa instrukcja składania elektronicznego wniosku znajduje się na stronie http://www.pswbp.pl/index.php/pl/sprawy-studenckie/pomoc-materialna/aktualnoci/8912-zmiana-formy-skadania-wnioskow-o-stypendium

 

Świadczenia pomocy materialnej:
- przysługują na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
- nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres w którym dana osoba może otrzymać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 6 LAT. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. 

Student ubiegający się o świadczenia o których mowa w §2 ust.2 lit. a, b i d regulaminu, albo otrzymujący takie świadczenia, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia ubiegać się lub je pobierać. 

Jeśli dokumenty są sporządzone w języku innym niż polski, powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wykaz niezbędnych dokumentów: 

I. STYPENDIUM SOCJALNE 

We wniosku o stypendium socjalne student wpisuje stan rodziny aktualny na dzień składania wniosku.

Do członków rodziny zalicza się tylko: studenta, rodziców studenta, jego opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych (jego i rodzeństwa), dzieci własne i przysposobione rodziców studenta niepełnoletnie oraz pobierające naukę do 26 roku życia (jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, pozostające na ich utrzymaniu, a także małżonka studenta i ich dzieci (także dzieci małżonka studenta niepełnoletnie oraz pobierające naukę do 26 roku życia (jeżeli 26 rok życia przypada
w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia) oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, pozostające na ich utrzymaniu.

Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do podania o stypendium socjalne:

a) ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO za ostatni pełny kalendarzowy rok podatkowy składa student
i członkowie rodziny studenta pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem, którzy ukończyli 18 lat na dzień składania wniosku.
– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) OŚWIADCZENIA O DOCHODACH STUDENTA I CZŁONKÓW RODZINY, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (Załącznik nr 9);

c) ZAŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY STUDENTA I STUDENTA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI (np. ZUS, Powiatowy Urząd Pracy) tylko w przypadku uzyskania przez te osoby dochodu w ostatnim pełnym kalendarzowym roku podatkowym wykazanego w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego;

d) ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU GMINY LUB URZĘDU MIASTA o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki składają wszyscy członkowie rodziny bez względu na wiek;

e) JEŻELI GOSPODARSTWO JEST WYDZIERŻAWIONE, NALEŻY:
– przedłożyć umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu studenta lub rodziny studenta w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tzn. umowę dzierżawy zawartą w formie pisemnej na okres
co najmniej 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków zawartej z osobą niebędącą: małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym;
– umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich;

f) UMOWĘ ZAWARTĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, W PRZYPADKU WNIESIENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO DO UŻYTKOWANIA PRZEZ ROLNICZĄ SPÓŁDZIELNIĘ PRODUKCYJNĄ;

g) ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW:
– wyrok sądowy o wysokości przyznanych alimentów;
– zaświadczenie od Komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych bądź o bezskuteczności egzekucji;
– zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości przyznanych świadczeń alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna) bądź o ich braku;

h) ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU PRACY potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie z kwotą netto zasiłku.
– W przypadku osób, które są bezrobotne, a nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, składają oświadczenie o byciu osobą bezrobotną niezarejestrowaną.

i) ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy od 18 do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, to do ich ukończenia. Jeżeli student posiada rodzeństwo/dzieci pełnoletnie uczące się lub studiujące, należy także dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o jego dochodach netto za poprzedni rok podatkowy oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność);

j) DECYZJE ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; DECYZJE KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(kserokopia + oryginał do poświadczenia) o wysokości przyznanej renty rodzinnej, renty rodziców i emerytury przypadającej na studenta i jego rodzeństwo;

k) ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY O TERMINIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;

l) ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ SWOJEJ RODZINY w sytuacji, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2; 

ł) ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;

m) W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU ZA GRANICĄ – zaświadczenie o dochodzie netto za ostatni pełny kalendarzowy rok podatkowy przetłumaczone na język polski;

n) POZOSTAŁE NIEZBĘDNE DOKUMENTY KONIECZNE DO USTALENIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA LUB POŚWIADCZAJĄCE JEGO SYTUACJĘ RODZINNĄ (NP. ZAŚWIADCZENIA O OTRZYMYWANIU ZASIŁKÓW Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAŚWIADCZENIE O PRZEBYWANIU CZŁONKA RODZINY STUDENTA W MIEJSCACH ODOSOBNIENIA itp.).

 

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA 

Do dochodu studenta wlicza się (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób):

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945 otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– świadczenia, o których mowa w art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730),

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

2. DO DOCHODU RODZINY STUDENTA NIE WLICZA SIĘ: 

a) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:

– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

b) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty;

c) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629;

d) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, stypendium rektora, stypendium finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną, stypendium ministra przyznawanego na podstawie art. 359 ust. 1 lub stypendium przyznawanych z uczelnianego funduszu za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów;

e) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

f) dochodów rodziców, jeśli student, który jest samodzielny finansowo.

 

3. student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jest SAMODZIELNY FINANSOWO, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

a) ukończył 26. rok życia;

b) pozostaje w związku małżeńskim;

c) ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;

e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Jeżeli student ubiega się o stypendium jako samodzielny finansowo, składa stosowne oświadczenie (załącznik nr 2) wraz z wnioskiem o stypendium.

 

4. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie studenta sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta
i członków rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się
o świadczenie pomocy materialnej.

5. Przy obliczaniu wysokości dochodu uwzględnia się kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, studenta lub innego członka rodziny studenta.

6. W sytuacji, gdy członek rodziny ma ustalone alimenty, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem sądowym, ugodą sądową, do dochodu rodziny wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości. Na potwierdzenie wysokości alimentów należy przedstawić zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz wysokość wyegzekwowanych alimentów.

7. Do dochodów nieopodatkowanych wlicza się świadczenia uzyskane z Funduszu Alimentacyjnego.

8. Nie uważa się za członka rodziny studenta rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 26 lat, nawet wówczas, gdy pozostaje na utrzymaniu, chyba, że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

9. Za UTRATĘ DOCHODU, o czym świadczy art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych uznaje się wyłącznie utratę dochodu spowodowaną:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303);

e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

h) utratą świadczenia rodzicielskiego;

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

W takiej sytuacji należy wypełnić załącznik nr 10.

 

10. Za UZYSKANIE DOCHODU uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992), tj.:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego;

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

11. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu).

 

Następujące dochody nie mogą więc być ani "dochodami utraconymi" (trzeba je uwzględniać w wyliczeniach, mimo że już nie występują), ani "dochodami uzyskanymi" (nie należy ich uwzględniać w wyliczeniach, mimo że pojawiły się po   ostatnim pełnym kalendarzowym roku podatkowym i występują w chwili obecnej):
- dochody z gospodarstwa rolnego;
- dochody z wynajmu;
- dochody z alimentów (tylko alimenty z ostatniego pełnego kalendarzowego roku podatkowego od osoby, która zmarła są "dochodem utraconym");
- dochody ze świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

 

UWAGA!

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

12. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu studenta oraz rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego corocznie we wrześniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

13. Dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze sumuje się.

14. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. W przypadku mniejszej powierzchni gruntów nie ustala się dochodu z gospodarstwa rolnego.

15. Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. zakup) nie stanowi uzyskania ani utraty dochodu. Wszelkie zmiany uwzględniane są w latach, które stanowią podstawę przyznania świadczeń pomocy materialnej z zastrzeżeniem,
że jeśli zmiana powierzchni nastąpiła w trakcie roku kalendarzowego liczy się proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. Tak wyliczony dochód dzieli się przez dwanaście miesięcy.

UWAGA: Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

UWAGA! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że w ostatnim pełnym kalendarzowym roku podatkowym dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w ostatnim pełnym kalendarzowym roku podatkowym! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna. 

 

16. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Polski, przelicza się je na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

17. Student, który założył swoja rodzinę i nie jest samodzielny finansowo, a współmałżonek nie jest studentem i nie posiada żadnych źródeł dochodu może otrzymać stypendium socjalne na podstawie dochodów swoich rodziców.
Do rodziny studenta może on wówczas wliczyć współmałżonka oraz swoje dziecko (dzieci).

18. W przypadku studenta, który wychowywał się w rodzinie zastępczej, po uzyskaniu przez niego pełnoletniości
za dochód do celów stypendium przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane.


II. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota stypendium socjalnego na wniosek studenta może zostać zwiększona. Prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości ustalane jest na podstawie złożonego przez studenta wniosku (załącznik nr 4).

 

III. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

O przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student, który ma przyznany
i udokumentowany orzeczeniem lekarskim stopień niepełnosprawności.

Do podania o przyznanie stypendium należy dołączyć kserokopię (+oryginał do poświadczenia) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie wniosku (załącznik nr 5).

 

IV. STYPENDIUM REKTORA  

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

a) jest studentem I roku studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 7) oraz spełnia łącznie następujące kryteria:

-     został przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego,

-     jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady  stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

-     medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

b) jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia warunkiem ubiegania się o stypendium rektora jest rozpoczęcie studiów w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, tj. kolejnych 365 dni (załącznik nr 6). Ponadto student, o którym mówi lit. b, powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

-     w ostatnim zaliczonym roku studiów uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, z zastrzeżeniem, że przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane w trakcie urlopu dziekańskiego oraz te, gdzie student nie reprezentował uczelni, a także gdy osiągnięcia nie są powiązane z efektami kierunkowymi,

-     zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminach określonych w terminarzu roku akademickiego oraz wypełnił wszystkie obowiązki studenta wynikające z Regulaminu studiów PSW konieczne do zaliczenia roku i został wpisany na listę studentów kolejnego roku studiów (dotyczy również studentów, którzy odbywali studia w ramach wymiany międzynarodowej np. Erasmus).

 

Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta.

Aby otrzymać stypendium rektora należy złożyć wniosek wraz z:

a) zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym wysokość średniej z ostatniego roku studiów I stopnia wraz
z kierunkiem/specjalnością, terminem ukończenia studiów i obowiązującą skalą ocen (dotyczy studentów niebędących w poprzednim roku akademickim studentami PSW w Białej Podlaskiej). Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwał jeden semestr, podstawą przyznania stypendium rektora na pierwszym roku studiów II stopnia jest średnia ocen uzyskana w tym semestrze;

b) zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym wysokość średniej ocen z ostatniego roku studiów z obowiązującą skalą ocen i wykazem wszystkich przedmiotów z ostatniego roku studiów w przypadku studenta, który przeniósł się do PSW z innej uczelni;

c) zaświadczeniem lub dyplomem potwierdzającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;

d) zaświadczeniem lub dyplomem, stwierdzającym osiągnięcia naukowe, artystyczne.

V. ZAPOMOGA 

1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

2.  Za trudną sytuację życiową uważa się  w szczególności: zdarzenie losowe, zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne, np. kradzież, pożar, powódź, ciężka choroba studenta lub najbliższych z rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

3.  Zdarzenie wskazane przez studenta we wniosku (załącznik nr 8) za przyczynę uzasadniającą ubieganie się o zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku ubiegania się o przyznanie zapomogi w związku z ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny – jest on zobowiązany dostarczyć opinię lekarza specjalisty właściwego dla leczenia wskazanego schorzenia lub inny równoważny dokument.

 


poniedziałek, 16 września 2019 12:00 Poprawiony: poniedziałek, 16 września 2019 13:13 Wpisany przez Marek Kowalczyk